Acatistul Sfintei Mucenite ParascheviACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE PARASCHEVI DIN ROMA (26 iulie)

CONDACUL 1

Ca un crin al Înţelepciunii ai umplut lumea de miresmele darurilor lui Hristos şi ca o porumbiţă rănită de săgeata dorului dumnezeiesc ai zburat către înălţimile slavei neapropiate, Sfântă Muceniţă Paraschevi, fericită. Cu darul mărturisirii lui Hristos ai strălucit, fiind tu rod al rugăciunii părinţilor tăi, şi cununa slavei netrecătoare ai luat din mâna Celui Ce te-a arătat icoană a fecioriei jertfitoare pe calea muceniciei. Pentru aceasta primeşte roadele cuvintelor răsărite în grădina inimii noastre sub roua rugăciunilor tale şi adu Ziditorului pentru noi tămâia gândurilor mulţumitoare prin cântări de: Aliluia !

ICOSUL 1

Părinţii tăi adus-au Ziditorului jertfa lacrimilor lor curate şi tămâia rugăciunii ca să dobândească prunc spre a sluji zi şi noapte Soarelui dreptăţii, Cel Ce luminează neîncetat lumea cu razele iubirii Sale; suspinurile inimilor lor smerite intrat-a în urechile Celui Ce toate le cercetează, şi te-a dăruit pe tine, Sfântă Muceniţă Paraschevi, ca să mărturiseşti numele Său preasfânt înaintea păgânilor şi cu razele cuvintelor tale să-i aduci către Răsăritul Cel de sus pe cei ce zăceau în noaptea înşelăciunii, pentru care lucrare te cinstim aşa:

Bucură-te, rod minunat al rugăciunii smerite ;
Bucură-te, dar răsărit în căminul binecuvântat;
Bucură-te, floare bineînmiresmată a fecioriei;
Bucură-te, leagăn al înălţimilor duhovniceşti;
Bucură-te, spic roditor în pământul dreptei credinţe;
Bucură-te, fereastră a rugăciunii către Mirele Ceresc;
Bucură-te, crin sfinţit de razele Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, comoară a darurilor credinţei;
Bucură-te, bucuria părinţilor tăi celor evlavioşi;
Bucură-te, carte a tainelor îngereşti;
Bucură-te, ceea ce străluceşti în cămara Sfinţilor;
Bucură-te, mângâierea părinţilor celor întristaţi;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 2

Părinţii tăi, înţelepţiţi de Duhul Cuvântului, dat-au ţie numele de Paraschevi, căci într-o zi de vineri ai văzut lumina simţită a Soarelui dreptăţii spre a se slăvi în viaţa ta patima de pe pământ a Mântuitorului, Care te-a chemat în Împărăţia Sa spre a-I cânta veşnic întru veselia îngerilor : Aliluia !

ICOSUL 2

Încă din fragedă pruncie avut-ai minte înţeleaptă, Cuvioasă, alegând de bună voie să slujeşti Împăratului cerurilor, Cel Ce te-a chemat să urci pe muntele doririlor dumnezeieşti. Pentru acesta cu picior de gând vesel ai urcat Taborul înţelegător al inimii, având într-ajutor cetele îngerilor, care acoperindu-te cu aripile rugăciunilor lor, te îndemnau ca din adâncul sufletului să aduci cântări de laudă dumnezeieşti, ca să primeşti din mâna Mirelui Ceresc cununa laudelor acestora:

Bucură-te, că ai ales slujirea Mirelui vieţii veşnice;
Bucură-te, că ai defăimat toată dorirea lumească;
Bucură-te, că partea cea bună ţi-ai ales, ca o altă Marie;
Bucură-te, că ai alergat după mireasma virtuţilor;
Bucură-te, că inima ai sfinţit-o templu al darurilor Duhului;
Bucură-te, că te-ai adus jertfă Împăratului tuturor;
Bucură-te, că din pruncie s-au vădit semnele darului;
Bucură-te, că ai alergat pe pajiştea Duhului;
Bucură-te, că viaţa ţi-ai închinat-o Celui Ce ţi-a dăruit-o ;
Bucură-te, că ai mers pe cărarea Înţelepciunii;
Bucură-te, izvor binecuvântat de rugăciune;
Bucură-te, icoană a evlaviei curate;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !


CONDACUL 3

Spre jocurile copilăreşti nu a voit să privească inima ta, căci însetată fiind de adâncul frumuseţii Cuvântului descopereai în bătăile rugăciunii neîncetate calea unirii cu Cel Căruia îngerii Îi slujesc neîncetat în cântări de: Aliluia !


ICOSUL 3

Deşi încă erai copilă când Domnul a binevoit să-i cheme pe părinţii tăi la Sine, întru înţelepciune ai pus averea ta în mâinile săracilor, ca însutit să primeşti în Împărăţia cerurilor din mâna Cuvântului darurile cele veşnice. Ca o porumbiţă împodobită cu strălucirile Duhului te-ai grăbit spre mănăstire, unde ai aflat odihnă prin rugăciune neîncetată şi alte nevoinţe duhovniceşti; fost-ai împodobită cu mahramă ca semn al închinării vieţii tale lui Hristos, îngeri în jur având slujindu-ţi, pentru care noi îţi aducem mireasma laudelor cereşti :

Bucură-te, că ai urmat cuvântul Evangheliei ;
Bucură-te, că ai plinit cu desăvârşire poruncile lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai lepădat de toată deşertăciunea lumească;
Bucură-te, că te-ai împodobit cu virtuţile ca o mireasă a Domnului;
Bucură-te, că ţi-ai gătit sufletul spre primire în cămara de nuntă;
Bucură-te, vas plin de mirul înţelepciunii;
Bucură-te, turn neclintit al faptelor bune;
Bucură-te, râu al milostivirii neîmpuţinate;
Bucură-te, făclie nestinsă a iubirii Cuvântului;
Bucură-te, lauda fecioarelor celor înţelepte;
Bucură-te, că ai ales calea cea strâmtă a Împărăţiei;
Bucură-te, că în ceata muceniţelor fecioare te veseleşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 4

Luând jugul ascultării mântuitoare pentru dragostea lui Hristos, ai ajuns la înălţimea desăvârşirii şi voind a mărturisi pe Cel Ce te-a sădit în grădina virtuţilor, ca să te îndulceşti de miresmele darurilor Sale netrecătoare întru adierile Duhului, ai început a-L propovădui în oraşe şi sate, fiind străjuită de îngeri cu cântări de: Aliluia !


ICOSUL 4

Cu razele cuvintelor tale ai luminat pe cei dintru întunericul păgânătăţii, deschizându-le porţile credinţei celei mântuitoare cu cheia rugăciunii tale către Hristos. Primit-ai însă cununa pătimirii, fericită muceniţă a lui Hristos, căci ai fost dusă înaintea regelui la judecată, însă noi te împodobim cu cununa laudelor acestora:

Bucură-te, carte a mărturisirii Vieţii ;
Bucură-te, lună strălucind în întunericul păgânătăţii ;
Bucură-te, râu al cuvintelor Înţelepciunii;
Bucură-te, comoară nejefuită a credinţei;
Bucură-te, că ai gătit tuturor căile Adevărului;
Bucură-te, vas primitor al darurilor Luminii;
Bucură-te, că ai descoperit tainele Împărăţiei;
Bucură-te, că te-ai făcut pod al întâlnirilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că a lispit de la tine teama mărturisirii;
Bucură-te, glas al chemării Cuvântului;
Bucură-te, izvor nesecat al virtuţilor;
Bucură-te, plinitoare a voii dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 5

Fiind ocrotită de acoperământul Duhului şi de strălucirea razelor rugăciunii ai stat fără frică înaintea tiranului rege, cântând cu îngerii în cămara inimii: Aliluia !

ICOSUL 5

Fiind răpit de frumuseţea ta neapropiată, suveranul căuta cu măguliri să te facă a lepăda comoara credinţei, dar nu ai privit spre bogăţiile cele făgăduite de cel rău credincios, căci mintea ta fiind răpită de priveliştea frumuseţilor Raiului, te îndulceai de laude ca acestea:

Bucură-te, comoară a doririlor cereşti ;
Bucură-te, că ai întunecat răutatea vrăjmaşului;
Bucură-te, că ai strălucit ca un înger în trup;
Bucură-te, că ţi-ai mutat dorirea de la cele pământeşti;
Bucură-te, că ai minunat pe îngeri cu râvna spre cele cereşti;
Bucură-te, căci cu condeiul Duhului ai scris în inimă Cuvântul;
Bucură-te, căci cu puterea Crucii ai zdrobit capul şarpelui;
Bucură-te, că norul patimilor ai alungat;
Bucură-te, zi purtătoare a Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, căci adânc cugetai la cele cereşti;
Bucură-te, că nu te-ai despărţit nici cu gândul de Hristos;
Bucură-te, că patimilor Lui ai râvnit spre mântuire ;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 6

Mărturisit-ai păgânului că nu te vei despărţi niciodată de dragostea lui Hristos, gătindu-te a primi orice durere pentru El, iar îngerii se minunau de bărbăţia şi hotărârea ta neclintită cântându-ţi: Aliluia !

ICOSUL 6

Mărturisit-ai a fi Lumină a lumii pe Soarele dreptăţii şi cu ochii sufletului contemplând testamentul făgăduinţei Lui, te-ai arătat plină de strălucirea Cuvântului; defăimând tu pe idolii cei mincinoşi, te-ai învrednicit a primi din inimile smerite ale binecredincioşilor cuvinte de cinstire ca acestea:

Bucură-te, rază mărturisitoare a zilei nesfârşite ;
Bucură-te, icoană luminată de înţelepciunea Duhului;
Bucură-te, că nici o teamă nu te-a îngrădit în mărturisire ;
Bucură-te, căci te-ai făcut glas al tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, că întru lumina Duhului ai mărturisit Adevărul;
Bucură-te, făclie nestinsă a vestirii cereşti;
Bucură-te, că nu te-ai abătut de pe calea mântuirii;
Bucură-te, că rătăcirea idolească ai defăimat;
Bucură-te, că ai alergat către Răsăritul Cel veşnic;
Bucură-te, din izvoarele darurilor Duhului te-ai adăpat;
Bucură-te, că te-ai făcut povăţuitoare pe cările mântuirii;
Bucură-te, că te îndulceşti acum de slava Treimii;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 7

Regele cel ars de flacăra patimii mâniei poruncit-a să se pună pe capul tău o cască de fier înroşită în foc, dar ca cei trei tineri simţeai roua Duhului îmbrăcându-te în veşminte îngereşti şi şoapte de cântări în jurul tău : Aliluia !

ICOSUL 7

În închisoare ai fost aruncată, tu, ceea ce cu mintea alergai în cămările cereşti şi piatră grea s-a pus pe pieptul tău pentru mărturisirea Pietrei Vieţii de a Cărei dragoste bătea inima ta. Dar un înger ca acela ce a străjuit mormântul Mântuitorului, te-a slobozit pe tine de greutate, aducându-ţi în dar vestiri de laude ca acestea :

Bucură-te, minte împodobită cu aripile rugăciunii ;
Bucură-te, piatră zidită de Piatra vieţii ;
Bucură-te, întărire neclătinată pe temelia mărturisirii;
Bucură-te, că de îngeri ai fost păzită;
Bucură-te, că ai sfărâmat uneltirile diavoleşti;
Bucură-te, lumina ce a strălucit în temniţa părăsită;
Bucură-te, că ai fost unsă cu mirul Înţelepciunii;
Bucură-te, vas ales al darurilor Luminii;
Bucură-te, porumbiţă strălucită cu aripile Duhului;
Bucură-te, mireasă fără prihană a lui Hristos;
Bucură-te, stâncă nelintită a mărturisirii Adevărului;
Bucură-te, că ai intrat la nuntă cu fecioarele înţelepte;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 8

O, minune, 70 de soldaţi văzut-au minunea lucrată prin înger pentru credinţa ta neclintită şi au lepădat jugul înşelăciunii idoleşti, alergând spre uşa muceniciei cu cântări de: Aliluia !

ICOSUL 8

Stăruind în mărturisirea credinţei, în cazan plin de plumb fierbinte ai fost aruncată, dar materia s-a înspăimântat a se atinge de tine, ceea ce prin post şi rugăciune dobândisei trup asemenea celor nematerialnici; iar noi minunându-ne de puterea credinţei tale cu îngerii îţi aducem cununi de cântări ca acestea:

Bucură-te, căci ai strălucit ca un înger în trup ;
Bucură-te, sălaş minunat al curăţiei;
Bucură-te, casă prea luminată a Treimii;
Bucură-te, că ai trecut peste puterea materiei;
Bucură-te, căci ai fost încununată cu puterea Crucii;
Bucură-te, căci sub picioarele tale vrăjmaşul a fost zdrobit;
Bucură-te, căci focul s-a arătat neputincios înaintea ta;
Bucură-te, căci erai acoperită cu roua Duhului;
Bucură-te, că ai nimict toate cursele vrăjmaşului;
Bucură-te, porumbiţă sfinţită de razele Duhului;
Bucură-te, că ai zburat cu dor către cămările cereşti;
Bucură-te, că prin chinuri muceniceşti ţi-ai agonisit odihnă veşnică;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 9

Tiranul crezând că amestecul era nearzător fost-a orbit de văpaie, dar prin rugăciunea ta a dobândit nu numai vederea cea trupească, ci şi pe cea duhovnicească, pentru a cânta cu mulţumire Adevăratului Dumnezeu: Aliluia !

ICOSUL 9

Înaintea lui Asclepios ai fost adusă la judecată, dar semnul Crucii făcându-ţi, ai mărturisit cu îndrăzneală pe Cel Ce va veni să judece vii şi morţi; pentru aceasta, te rugăm, Sfântă Muceniţă Paraschevi, sprijinitoarea noastră, ca la judecată să ceri cu stăruinţă iertare nedreptăţilor noastre, ca să ne învrednicim şi noi împreună cu tine de partea celor aleşi şi să-ţi aducem cântări de bucurie ca acestea :

Bucură-te, că nu te-ai temut de nedreapta judecată;
Bucură-te, că aveai în minte pe Dreptul Judecător;
Bucură-te, că ai dobândit buna îndrăzneală către Hristos;
Bucură-te, vas plin de mirul înţelepciunii;
Bucură-te, că scoţi sufletele noastre din focul patimilor;
Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare celor din nevoi;
Bucură-te, că eşti sprijinitoare celor năpăstuiţi;
Bucură-te, că îndreptezi gândurile noastre la limanul iubirii;
Bucură-te, că ai deschis cămările cereşti cu cheia rugăciunii;
Bucură-te, sălaş sfinţit al tainelor Duhului;
Bucură-te, minune mult lăudată de îngeri;
Bucură-te, că eşti tare apărătoare celor iubitori de feciorie;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 10

Cu vergile ai fost bătută cumplit, dar în acea privelişte înfricoşătoare nu ai încetat a aduce slavă Celui Înfricoşător şi cetelor îngereşti pentru frumuseţea Sa negrăită, Căruia Îi aduceai jertfa cântării de : Aliluia !

ICOSUL 10

Aprins-ai şi mai mult mânia tiranului arătându-i dispreţ şi până la os ai fost biciuită, pentru Cel Ce a răbdat pentru noi ocara scuipărilor şi rănile biciuirilor; cu Acesta împreună te îndulceşti de slava cea netrecătoare, primind de la îngeri miresme de cântări ca acestea :

Bucură-te, că ai defăimat înşelăciunea păgânilor ;
Bucură-te, căci cu biciuirile cuvintelor pe vrăjmaş ai ruşinat;
Bucură-te, căci cu rănile trupului mai luminată ai arătat iubirea către Hristos;
Bucură-te, jertfă fără prihană adusă la tronul ceresc;
Bucură-te, icoană a pătimirii Celui fără de patimă;
Bucură-te, că ai păşit pe urmele Cuvântului întru prigonire;
Bucură-te, că te-ai întraripat cu dorul celor cereşti;
Bucură-te, că ai nesocotit chinurile cele vremelnice;
Bucură-te, prin pătimiri ai dobândit cununa slavei;
Bucură-te, ploaie de mângâiere cerească;
Bucură-te, că întru chinuri te-ai veselit de dulceaţa iubirii Cuvântului;
Bucură-te, vas cinstit al roadelor rugăciunii;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 11

Nevătămată ai fost găsită a doua zi, fiind tămăduită de Doctorul Cel milostiv şi idolii din templul lui Apolon i-ai sfărâmat numai cu puterea Crucii, plecând pe păgâni a cânta Dumnezeului Celui Adevărat : Aliluia !


ICOSUL 11

Cu fulgerul rugăciunii tale ai ucis balaurul şi reptilele şi ai risipit durerile celor bolnavi care alergau cu nădejde către tine; pentru aceea, şi nouă se revarsă râuri de tămăduiri prin bine primitele tale rugăciuni, de aceea îţi aducem plată duhovnicească prin laudele acestea:

Bucură-te, că fiarele ai nimicit cu puterea rugăciunii;
Bucură-te, liman de scăpare al celor bolnavi ;
Bucură-te, untdelemn al milostivirii picurat în sufletele smerite;
Bucură-te, fântână a vindecărilor dumnezeieşti;
Bucură-te, rouă ce stingi focul patimilor noastre;
Bucură-te, că risipeşti întunericul păcatelor;
Bucură-te, că cercetezi grabnic pe cei căzuţi în patul durerii;
Bucură-te, că ne îngrădeşti cu legătura păcii lui Hristos;
Bucură-te, opreşti furtuna ispitelor cu a ta rugăciune;
Bucură-te, că descoperi ochilor noştri sufleteşti pe Soarele dreptăţii;
Bucură-te, că îndrepţi norii rugăciunii spre sufletele însetate;
Bucură-te, că alungi de la noi pe vrăjmaşii nevăzuţi;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 12

Socotind regele cel întunecat la minte că lucruri vrăjitoreşti ai lucrat, te-a aruncat în fosa urât mirositoare, dar prin puterea rugăciunii ai arătat-o asemenea unei pajişti bine înmiresmate de primăvară, săltând cu gândurile la contemplarea frumuseţilor Raiului ce te aşteptau în cântări de : Aliluia !

ICOSUL 12

Mai înainte de a intra în Împărăţia cerurilor pe poarta muceniciei, cu lacrimi te-ai rugat lui Hristos pentru cei ce te vor cinsti şi, capul tău căzând sub spadă pentru Capul Bisericii, cu glasuri îngereşti de bucurie ai fost întâmpinată cu laude ca acestea:

Bucură-te, că ne-ai lăsat mângâierea rugăciunii tale ;
Bucură-te, fecioară ce străluceşti cu a muceniciei cunună;
Bucură-te, că adăpi pământul inimii din izvorul rugăciunii tale;
Bucură-te, că îmblânzeşti pornirile vrăjmaşilor noştri;
Bucură-te, că nimiceşti săgeţile ispitelor;
Bucură-te, veselia negrăită a îngerilor;
Bucură-te, că întru slăbiciunea firii tale a lucrat puterea lui Hristos;
Bucură-te, că primeşti de la îngeri cununi de laude;
Bucură-te, că prin tine dobândim iertarea Stăpânului;
Bucură-te, că ne deschizi porţile mântuirii cu rugăciunea ta;
Bucură-te, a fecioarelor cunună prea slăvită;
Bucură-te, întărirea nevoitorilor întru Duhul;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 13

O, Sfântă Muceniţă Paraschevi, cununa fecioarelor, canonul cel prea drept al cuvioaselor femei şi pod al mărturisirii purtând paşii Cuvântului, sub acoperământul rugăciunii tale ne primeşte, cerând iertare greşelilor noastre şi cununa vieţuirii curate, ca să ne învrednicim a cânta împreună cu îngerii cu minte luminată : Aliluia !


RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA MUCENIŢĂ PARASCHEVI

O, Sfântă Muceniţă Paraschevi, cea ce chiar prin numele tău prea luminat ai arătat icoana pătimirii pentru Hristos, porumbiţă dumnezeiască a înălţimilor slavei cereşti, oglindă a curăţiei fecioarelor, vasule cel nestricat al înţelepcunii Duhului, cărarea cea luminată ce porţi paşii gândurilor noştri spre iubirea fecioriei întru neîncetata lumină a cugetului smerit, cu ce cununi te laude te vom împodobi, noi, cei ce totdeauna suntem cuprinşi de întunericul păcatelor din pricina nepurtării noastre de grijă.
Ca un dar al rugăciunii ai fost dată părinţilor tăi celor evlavioşi, care prin însăţi rugăciunea ta să răsară în sufletele întunecate de înşelăciunea idolească lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Jugul cel bun al lui Hristos ai luat asupra ta, nesocotind slăbiciunea firii femeieşti şi ai alergat către limanul nevoinţelor duhovniceşti. Cu mahramă te-ai împodobit ca bine să placi întru slujire jertfelnică înaintea Celui Ce Te-a acoperit cu vălul iubirii Sale de oameni şi cu roua darurilor Duhului. Prin stăruinţa întru nevoinţă urcat-ai grabnic scara desăvârşirii şi ca pe un munte al slavei ai stat înaintea Luminii, auzind în cămara inimii glasul Celui Ce Te-a chemat să mărturiseşti numele Lui înaintea păgânilor şi să-i scoţi din întunericul înşelăciunii cu raza cuvintelor tale dumnezeieşti. Şi pe noi, prea fericită, cei ce suntem acoperiţi de vălul păcatului, ne scoate la lumina poruncilor dumnezeieşti, ca bine vieţuind întru pace să aflăm şi noi limanul vieţii celei veşnice întru strălucirea Treimii.
Îngrădindu-te cu arma Crucii şi cu neîncetata rugăciune ce se făcuse în tine ca un izvor pururea curgător ce potolea focul greu de purtat în lume al dorului dumnezeiesc, ai pornit pe cărarea mărturisirii, cea plină de spinii chinurilor. Mânia lui Antonin nu te-a înfricoşat, iar focul şi greutatea pietrei s-au arătat neputincioase şi biruite de puterea rugăciunii tale. Pentru aceasta, şi noi fiind uimiţi de mulţimea minunilor revărsate de Hristos pentru credinţa ta neclintită, te rugăm să ceri şi pentru noi întărire în lucrarea poruncilor Stăpânului, surparea eresurilor şi pace statornică între fraţi, netulburată de mânia vrăjmaşului nevăzut. Revărsat-ai din destul mirul milostivirii lui Hristos şi împăratului celui ce a făgăduit pocăinţă, dacă îl vei vindeca. Şi pe noi, cei biruiţi de răutate, ne ridică Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, cu puterea rugăciunii la înălţimea pocăinţei şi a lucrării faptelor bune.
Rănile biciuirilor ca nişte podoabe le-ai socotit pentru dragostea lui Hristos, a Celui Ce pentru noi a răbdat biciuri cumplite ale Trupului, ca să ne îmbrace iarăşi sufletele în veşmântul Luminii. Cu fulgerele rugăciunii tale ai sfărâmat idolii din templul lui Apolon, făcând pe popor a mărturisi slava lui Dumnezeu şi fosa cea urât mirositoare o ai prefăcut în pajişte bine înmiresmată. Deci, şi pe noi, cei ce prin înşelăciunea vrăjmaşului ne-am făcut casă a toată răutatea, purtând mirosul cel greu al patimilor, cu mireasma rugăciunii tale, ne apropie de Mirul Cel pururea curgător al milostivirii. Cu adierile Duhului arată mintea noastră sălaş al tainelor cereşti, ca să-ţi aducem din prisosul inimii flori de laude dumnezeieşti.
Mai înainte de a intra pe uşa morţii cu lacrimi te-ai rugat pentru iertarea păcatelor celor ce te vor cinsti, deci nu ne lipsi nici pe noi Muceniţă, de rugăciunea ta, ci dobândeşte şi pentru noi de la Hristos iertare multelor greşeli, întărire în credinţă şi gând pururea luminat de strălucirea Duhului spre a face cu inimă smerită voile cele dumnezeieşti spre mântuirea sufletelor noastre. Mulţumim milostivirii tale cu care pururea ne înconjori pe noi păcătoşii şi stării tale înaintea tronului ceresc întru rugăciune spre a dobândi pentru noi cele de trebuinţă spre mântuire. Pentru aceasta, prin tine aducem mulţumire Celui Ce pentru rugăciunile Sfinţilor Săi trece cu vederea, ca Un Milostiv, nedreptăţile noastre şi revarsă mirul minunilor dumnezeieşti. Căci Aceluia I Se cuvine slava, cinstea şi veşnica închinăciune în vecii vecilor.Amin.

2 comentarii:

  1. puneti va rog si-n format pdf sa pot descarca

    RăspundețiȘtergere
  2. In aprilie 2o13 am fost la Icoana Fàcàtoare de minuni a Sfintei Paraschevi din Grecia, dupà care am fost vindecatà de dureri la coloanà. Ochii sài vii din icoanà nu se pot uita niciodatà si de càte ori am supàràri o chem in ajutor, cu toatà convingerea cà nu intàrzie. Am mai multi sfinti dragi, dar Sfànta Paraschevi este alinarea sufletului meu.
    Sfàtuiesc pe toti ortodocsii sà o cunoascà mai bine si sà o cheme in ajutor.

    RăspundețiȘtergere